University of the Philippines Diliman Gender Office

Ang UP DGO

BISYON, MISYON, & MGA LAYUNIN


Tinatanaw ng University of the Philippines Diliman Gender Office (UPDGO) ang pagkakaroon ng isang makataong campus na may hustisyang pangkasarian, malaya sa diskriminasyon at opresyon, at ligtas sa anumang anyo ng karahasan tulad ng sexual harassment, panggagahasa, pisikal at seksuwal na pang-aabuso, gay and lesbian bashing, at iba pa.

Pangunahing mandato ng UPDGO ang pagsasakatuparan ng gender mainstreaming bilang estratehiya sa pagsusulong ng karapatang pantao ng kababaihan at pagtindig para sa eliminasyon ng diskriminasyon sa kasarian at seksuwalidad.

ESPESIPIKONG TUNGKULIN NG UPDGO NA:

 1. Maging kinatawang pangkasarian ng UP Diliman sa komite ng Office of the Anti-Sexual Harassment (OASH) at sa Coordinating Committee ng University Center for Women’s Studies (UCWS);
 2. Mag-mainstream ng kamalayang pangkasarian at seksuwalidad sa pagbuo ng kurikulum, pagtuturo, pananaliksik, pagpapalaganap ng impormasyon, gawaing ekstensiyon at administratibo, at iba pa;
 3. Magsulong ng adbokasiyang may malayang kamalayang pangkasarian at seksuwalidad at bolunterismo sa mga sektor na nakapaloob sa UP Diliman, kabilang na ang pagiging espasyo ng pagsasanay o praktikum para sa mga estudyanteng interesado sa mga usaping pangkasarian at sa pag-oorganisa;
 4. Tumugon sa pangangailangan ng mga opisina, yunit, organisasyon, at sektor sa loob ng UP Diliman para sa mga batayan at malalim na kaalamang pangkasarian at seksuwalidad sa pamamagitan ng:
  • Pagpapalaganap ng impormasyon
  • Paglulungsad ng mga talakayan, seminar, palihan o workshop, at mga regular na pagsasanay para sa gender sensitivity o gender sensitivity training (GST)
  • Probisyon sa pagbibigay ng gender-sensitive feminist crisis counseling
  • Probisyon para sa pagtanggap at mabilis na pagproseso ng mga kaso at reklamong may kinalaman sa kasarian o gender-related;
 5. Manaliksik, bumuo, at magpalaganap ng mga materyal na pang-edukasyon kaugnay ng usaping may kinalaman sa kasarian;
 6. Makipag-ugnayan sa at agapayan ang OASH sa mga gawaing pangkasarian gaya ng GST para sa lupong-tagapaglitis (hearing pool), pangangailangan para sa pagpapayong sikolohikal at sosyal (psycho-socio counseling need), at iba pa; at
 7. Umugnay sa mga organisasyon sa loob at labas ng UP tungkol sa mga pinagsasaluhang isyung pangkasarian

KASAYSAYAN


Nagsimula ang kasalukuyang University of the Philippines Diliman Gender Office (UPDGO) noong 1999 bilang komiteng pangkasarian para sa UP Diliman sa ilalim ng University Center for Women’s Studies (UCWS). Taong 2000 nang simulan ang panawagan para sa awtonomiya nito sa pangunguna ni Dr. Rosario del Rosario, noo’y Deputy Director for Training ng UCWS. Pagkalipas ng isang taon, 2001, nainstitusyonalisa ang UPDGO mula sa pagiging komite tungong opisinang may partikular na tutok sa mga usaping pangkasarian sa UP Diliman.

Marka ng bolunterismo ang mga unang taon ng UPDGO. Aktibong nakipagtulungan ang iba’t ibang kolehiyo sa UP Diliman tulad ng Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (CSWCD), Kolehiyo ng Arte at Literatura (CAL), Kolehiyo ng Edukasyon (CEd), Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan (CHE), Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (CSSP), at Kolehiyo ng Agham (CS). Naging katuwang din sa ilang gawain ang ibang yunit ng UP tulad ng UP Baguio at UP Integrated School (UPIS), at espesyalisadong mga opisina gaya ng UP Office of Legal Aid (UP OLA), Center for Integrative and Development Studies (CIDS), at Komiteng Pangkasarian ng University Student Council (USC).

Sa kasalukuyan, kaugnayan ng UPDGO ang Office of Anti-Sexual Harassment (OASH), UCWS, Office Student Affairs (OSA), at iba pang mga kolehiyo, opisina, at organisasyon sa UP Diliman bilang bahagi ng isinasagawang pagpapatatag ng Gender and Development Focal Point System na isang susing mekanismo upang patuloy na maisakatuparan ang mandato nitong gender mainstreaming sa unibersidad.

Direktang nasa ilalim ng Opisina ng Tsanselor ang UPDGO, at tumatanaw sa napipintong pag-ayon ng Lupon ng mga Rehente ng UP para sa institusyonalisasyon nito bilang Sentrong Pangkasarian (Gender Center) ng UP Diliman.