University of the Philippines Diliman Gender Office

July 09, 2014

GST for UP Diliman GAD Focal Point System

GAD Summit 3 Poster .001

Ipinababatid ng UP Diliman Gender Office (UPDGO) ang tuloy-tuloy na pagtugon ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman sa mandato ng Magna Carta of Women (RA 9710) kaugnay ng programang gender mainstreaming. Enero 2012 nang lumabas ang Memorandum CAS-12-009 na nag-aatas sa mga kolehiyo at opisina na magtalaga ng Gender and Development (GAD) Focal Point Person para sa GAD Focal Point System (GAD FPS) ng UP Diliman na pangangasiwaan ng UPDGO. Nitong Hunyo 27, 2014 naman ay inilabas na ang Memorandum MLT-14-020 na nag-aatas sa “lahat ng mga kolehiyo at opisina… na taon-taong magpasa ng GAD Plan & Budget at GAD Accomplishment Report.”

Kaugnay nito ay patuloy na naglulungsad ang UPDGO ng serye ng mga pag-aaral na makatutulong sa paghahanda ng mga nabaggit na dokumento ng bawat kolehiyo at opisina. Narito ang mga nakatakdang pagsasanay ngayong Unang Semestre AT 2014-2015:

DALAWANG (2) ARAW NA PAGSASANAY SA MGA USAPING PANGKASARIAN. Hulyo 14-15, 2014, UPDGO Seminar Room

Tatalakayin dito ang oryentasyong pangkasarian, mga institusyong panlipunan na nagpapatibay ng hindi pagkakapantay-pantay, dinamiko ng kapangyarihan, at palihan sa paglalapat ng malay-sa-kasariang perspektiba sa espesipikong mandato ng mga kolehiyo at opisina.

 UP DILIMAN GENDER AND DEVELOPMENT SUMMIT(3rd Batch) Agosto 29, 2014, Pulungang CM Recto, Bulwagang Rizal

Oryentasyon hinggil sa GAD Focal Point System ng UP Diliman, palihan sa paggawa ng GAD Plan at Budget at Accomplishment Report, at dinamismo ng paggawa at pag-access ng GAD Plan at Budget sa loob ng UP Diliman.

 

Napakahalaga ng hakbang-hakbang na pag-aaral ito sapagkat napakalaki ng gampanin ng sektor ng edukasyon sa pagsasakatuparan at pagpapalaganap ng kaisipang nagsusulong ng pagkakapantay-pantay.

Tatlong kinatawan kada kolehiyo/opisina ang inaasahang dadalo rito: 1) ang dekano/pinuno ng opisina (o kaniyang kinatawan) na siyang magtitiyak ng implementasyon ng GAD Plan & Budget sa kanilang yunit, 2) GAD focal person ng kolehiyo/opisina na magmo-monitor sa pagbuo at implementasyon ng plano, at 3) kawaning may kaalaman sa usaping budget ng opisina.

Para sa mga katanungan, tumawag sa UPDGO local 2467 o direct line 9269053.

 

Maraming salamat!