University of the Philippines Diliman Gender Office

July 21, 2014

GSTRS para 2014 Organization Recognition, bukas na!

GSTRS para 2014 Organization Recognition, bukas na!

Ilulunsad ngayong Akademikong Taon 2014-2015 ang Gender Sensitivity Training Registration System (GSTRS) upang maging mas masinop at sistematiko ang proseso ng pagkuha ng Gender Sensitivity Training (GST) para sa akredistasyon ng iba’t ibang organisasyon ng mga estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman. Ang GSTRS ay maihahawig sa Computerized Registration System (CRS) tuwing enrollment. Nakalatag na rito ang mga petsa at oras ng mga sesyon para sa iba’t ibang kursong maaaring kunin ng apat (4) na kinatawan ng mga organisasyon (Tingnan ang talahanayan sa ibaba.). Magsisimula ang pagpaparehistro sa GSTRS mula Hulyo 28, 2014 hanggang Agosto 15, 2014.

 

KURSO at  PAGLALARAWAN

PETSA

Kasarian 101:

Batayang Oryentasyon Pangkasarian at Seksuwalidad

LUNES

Setyembre 1

8:00-12:00nu

 

 

UPDGO Seminar Room

 

 

1:00-5:00nh

Setyembre 8

8:00-12:00nu

1:00-5:00nh

Setyembre 15

8:00-12:00nu

1:00-5:00nh

SABADO

Setyembre 6

8:00-12:00nu

 

 

UPDGO Seminar Room

 

 

1:00-5:00nh

Setyembre 13

8:00-12:00nu

1:00-5:00nh

Setyembre 20

8:00-12:00nu

1:00-5:00nh

Kasarian 102:

Seksuwalidad at Kalusugang Reproduktibo

 

(Batay sa guidelines, ang maaari lamang kumuha ng Kasarian 102 ay ang mga nakatapos na ng Kasarian 101 noong nakaraang taon (2013) o kaya ay ang mga nakakumpleto ng akademikong kursong Panitikan ng Pilipinas 19 at/o Social Science 3.)

LUNES

Setyembre 22

8:00-12:00nu

UPDGO Seminar Room

1:00-5:00nh

Setyembre 29

8:00-12:00nu

1:00-5:00nh

SABADO

Setyembre 27

8:00-12:00nu

UPDGO Seminar Room

1:00-5:00nh

 

Samantala, narito naman ang mga hakbang sa pagpapalista sa Kasarian 101 o Kasarian 102.

 1. Pumunta sa UPDGO sa 2F Benton Hall, M. Roxas St., UP Diliman, Quezon City upang iparehistro ang inyong organisasyon. Pagkatapos magpalista, kayo ay bibigyan ng pass code.

 2. Bisitahin ang http://dgo.upd.edu.ph/gstrs at ipasok ang inyong pass code.

 3. Irehistro ang apat (4) na miyembro na dadalo a GST gamit ang kanilang student number at buong pangalan. I-click ang submit.

 4. Kapag nailisita na ang apat na miyembro, pumili ng iskedyul sa kalendaryo na makikita sa ibaba. Mayroong siyam (9) na araw na pagpipilian. Mangyari pa, mayroong ding umaga at panghapon na sesyon. I-click lamang ang araw at sesyon na napili batay sa kagustuhan ng mga miyembro (Hal. Setyembre 27 (AM) – Samsam). Siguraduhing mayroong napiling iskedyul ang bawat miyembro na dadalo. Bawat sesyon ay mayroong nakalaang limangpung (50) slots kung kaya hindi na maaaring baguhin ang iskedyul na napili. Mahigpit na pinapaalalahanan ang lahat na maging maingat at sigurado sa petsang napili. Kapag ito'y natapos na, i-click ang log-out.

 5. Pumunta sa mismong araw/sesyon ng GST kung saan itinala ang pangalan.

 

Ang mga hindi makakarating sa araw na napili sa anumang kadahilanan ay mawawalan ng pagkakataon na pumunta sa ibang iskedyul. Gayon man, magkakaroon ng konsultasyon ang UP Diliman Gender Office (UPDGO), Office of Student Activities (OSA) at University Student Council (USC) sa mga posibleng petsa na itatakda para sa mga hindi nakadalo sa kanilang piniling iskedyul. Magpapatawag ng konsultasyon isang (1) linggo pagkatapos ng huling araw ng GST.  

Para sa mga tanong, makipag-ugnayan kay Bb. Kristel May G. Magdaraog sa UPDGO local 2467 o direct line 9269053.