University of the Philippines Diliman Gender Office

July 03, 2014

MLT-14-020: Memo on GAD Plan & Budget and Accomplishment Report

20140701 164348

Ipinababatid ng UP Diliman Gender Office (UPDGO) ang tuloy-tuloy na pagtugon ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman sa mandato ng Magna Carta of Women (RA 9710) kaugnay ng programang gender mainstreaming. Enero 2012 nang lumabas ang Memorandum CAS-12-009 na nag-aatas sa mga kolehiyo at opisina na magtalaga ng Gender and Development (GAD) Focal Point Person para sa GAD Focal Point System (GAD FPS) ng UP Diliman na pangangasiwaan ng UPDGO. Nitong Hunyo 27, 2014 naman ay inilabas na ang Memorandum MLT-14-020 na nag-aatas sa “lahat ng mga kolehiyo at opisina… na taon-taong magpasa ng GAD Plan & Budget at GAD Accomplishment Report.” Kaugnay nito ay patuloy na naglulungsad ang UPDGO ng serye ng mga pag-aaral na makatutulong sa paghahanda ng mga nabaggit na dokumento ng bawat kolehiyo at opisina.

Antabayanan ang liham na ipadadala ng UPDGO sa mga kolehiyo at opisina ng UP Diliman tungkol sa talatakdaan ng mga pag-aaral na kaugnay ng GAD Plan & Budget at Accomplishment Report para sa Unang Semestre AT 2014-2015.

 

Maraming salamat!