University of the Philippines Diliman Gender Office

June 09, 2014

SA NGALAN NG KASARIAN

Hunyo 25, 2014
8:00am-12:00pm
Pulungang CM Recto, Bulwagang Rizal, Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Lungsod Quezon

Sa Ngalan ng Kasarian Poster

Bihirang pag-usapan sa ating bansa ang pagtatagpo ng relihiyon, kasarian, at seksuwalidad. Bunga ito ng kasaysayang nagkintal sa panlipunang kamalayan na ang institusyon ng simbahan ang repositoryo at tagapamayagpag ng patriyarka at heteroseksuwalidad. Dahil dito ay nananatili sa gilid ang konsepto at praktika ng mapagpalayang pakikibahagi ng relihiyon sa paglaban sa iba’t ibang anyo ng karahasan, kung saan kabilang din ang diskriminasyon, marhinalisasyon, homophobia/ transphobia, at iba pang kinahaharap ng sektor ng kababaihan at LGBT (lesbiyana, bakla, biseksuwal, at transgender). Kaya naman bilang pakikiisa ng UP Diliman Gender Office (UPDGO) sa 2014 UP Diliman Pride Week, ilulungsad ang “SA NGALAN NG KASARIAN: Isang Talakayan Tungkol sa Paglalangkap ng Malay-sa-Kasariang Perspektiba sa Kristiyanong Teolohiya.” Libre ito at bukas para sa lahat ng interesado.

 

Kabilang sa mga tagapagsalita sina:
Pastor Lizette Tapia-Raquel, Assistant Professor
Convenor, Center for Women, Youth, and Children
Union Theological Seminary

 

Pastor Karen Kaye Nerisse Pamaran
Metropolitan Community Church – Quezon City

 

Pastor Revelation Velunta, Associate Professor, 
New Testament and Cultural Studies
Union Theological Seminary I United Church of Christ in the Philippines (UCCP)

 

Magbibigay naman ng reaksiyon sina:

Prop. Gerry Lanuza, Ph.D

UP Departamento ng Sosyolohiya

CONTEND-UP, Tagapangulo

 

Corky Hope Marañan

KAPEDERASYON, Tagapagsalita

 

(Disenyo ng Anunsiyo: PUBLIKASYONG TWAMKITTENS)