University of the Philippines Diliman Gender Office

June 25, 2014

SA NGALAN NG KASARIAN

SA NGALAN NG KASARIAN
Isang Talakayan Tungkol sa Paglalangkap ng Malay-sa-Kasariang Perspektiba sa Kristiyanong Teolohiya
Hunyo 25, 2014. 08:30-12:00
Pulungang CM Recto, Bulwagang Rizal
Kolehiyo ng Arte at Literatura, UP Diliman

(Kuha ni Pastor Zion Cleto, Union Theological Seminary)

Bihirang pag-usapan sa ating bansa ang pagtatagpo ng relihiyon, kasarian, at seksuwalidad. Bunga ito ng kasaysayang nagkintal sa panlipunang kamalayan na ang institusyon ng simbahan ang repositoryo at tagapamayagpag ng patriyarka at heteroseksuwalidad. Hindi kaila sa atin na dumating ang Kristiyanismo sa Pilipinas bilang instrumento ng pang-aapi: Katolisismo sa panahon ng pananakop ng mga Kastila sa loob ng 333 taon, at Protestantismo sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano mula 1898 hanggang sa indirekta nitong pangongolonya sa kasalukuyan (Hal. Mga neoliberal na polisiya, VFA, EDCA, atbp.). Dahil sa mahabang panahon nang pagkasakop ng ating bansa sa ilalim ng kapangyarihan ng Espanya at (hanggang ngayon) Imperyalistang Amerikano, mas namamayagpag pa rin hanggang sa kasalukuyan ang konsepto ng konserbatismo sa relihiyon na nagkakait ng pagkilala sa mga taong pumili ng kasarian. Gayundin, nananatili tuloy sa gilid ang konsepto at praktika ng mapagpalayang pakikibahagi ng relihiyon sa paglaban sa iba’t ibang anyo ng karahasan, kung saan kabilang din ang diskriminasyon, marhinalisasyon, homophobia/ transphobia, at iba pang kinahaharap ng sektor ng kababaihan at LGBT (lesbiyana, bakla, biseksuwal, at transgender). Kaya naman bilang pakikiisa sa UP Diliman Pride Week ngayong taon, minarapat ng UP Diliman Gender Office (UPDGO) na ilungsad ang “SA NGALAN NG KASARIAN: Isang Talakayan Tungkol sa Paglalangkap ng Malay-sa-Kasariang Perspektiba sa Kristiyanong Teolohiya.” Ating tandaan na hindi pumarito si Kristo upang manghamak. Sa halip, nagkatawang-tao si Kristo upang ipalaganap ang walang-kundisyong-pagmamahal ng Diyos, at upang palayain ang sangkatauhan sa iba’t ibang anyo ng kaapihan.