MULAT: Book of Gender Abstracts

Inilunsad kasabay ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan 2022 ang Mulat: Book of Gender Abstracts na layuning maimapa ang kasalukuyang interes at dibersidad ng mga pag-aaral ukol sa kasarian.
Mayroong naitalang 117 na pag-aaral mula 2016-2021. Tinatanaw na maisama sa publikasyon ng UPDGO ang Mulat.

Maaaring maakses ang MULAT: Book of Abstracts sa link na ito: FINAL-MULAT Book of Gender Abstracts-compressed