UP Diliman GAD Agenda Planning and Development Series

Isinagawa ng UP Diliman Gender Office ang ikaapat na pagpupulong para sa UP Diliman GAD Agenda Planning and Development Series kahapon (June 23, 2022), kung saan nagtalakayan ang UP Diliman GAD Agenda Core Group tungo sa pagbuo ng GAD Strategic Plan para sa tatlo (3) sa anim (6) na iminungkahing GAD Goals na nilalaman ng GAD Agenda. Ang session ay pinangunahan ni UPDGO Coordinator Bb. Kristel Gomez-Magdaraog, habang ang mga workshop ay pinangunahan ni Gender and Development Officer Cindy Cruz-Cabrera, GAD Associate Gwyneth Meneses, at Guidance Services Specialist/Guidance Counselor Anna Villanueva. Dumalo din at nakilahok ang Emergency Crisis Counselor na si Tish Vito Cruz, Administrative Assistant na si Connie Marquina, at ang Campaign and Advocacy Officer na si Rej Duka.
Ang iminungkahing GAD Agenda ay dapat iharap ng GAD Agenda Core Group sa panahon ng UP Diliman GAD Summit sa Hulyo 2022.
Maraming salamat gaya ng dati sa GAD Agenda Core Group, na binubuo ng mga miyembro ng GAD Committee mula sa mga sumusunod na unit ng UP Diliman: Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs (OVCAA), Office of the Vice Chancellor for Student Affairs (OVCSA), Office ng Vice Chancellor for Research and Development (OVCRD), National Institute for Science and Mathematics Education Development (NISMED), School of Statistics, University Library, Office of Anti-Sexual Harassment (OASH), Office of Student Housing (OSH), at ang UP Integrated School (UPIS)