The UPDGO Publications for 2022

The UP Diliman Gender Office launched new publications this year namely: Protocol for Gender-Based Violence Prevention and Response (GBV Protocol), Usapang Lalaki: Masculinities Study Training Module, Mulat: Book of Gender Abstracts, 6 Year UP Diliman GAD Agenda, and the FILIPIN/AS: Women in Philippine Society Module. Aside from these publications, the UPDGO also launched pamphlets about gender topics and issues: HIV-AIDS brochure, SOGIESC brochure, Safe Spaces Act: Isang Praymer, and the SOGIESC Situation in UP Diliman.

The “Protocol for Gender-Based Violence Prevention and Response (GBV Protocol)” is intended to be a resource for faculty, staff, and employees who are first responders to different gender-based violence cases in the university. This is written by our Guidance Service Specialist, Anna Myrishia Villanueva. Meanwhile, the “Usapang Lalaki: Masculinity Studies Training Module” written by Eric Cabrera, is for trainers who want to shed light on the topic masculinity studies in the Philippines as a patriarchal society and how it is connected to different issues like VAWC, sexual harassment, bullying, and all forms of discrimination. The “Mulat: Book of Gender Abstracts” is a collection of abstracts about gender-related studies and topics. This project is headed by Kristel May Gomez-Magdaraog. The “6 Year UP Diliman GAD Agenda” is written also by Kristel May Gomez-Magdaraog, Cindy Cruz-Cabrera, Gwyneth Meneses and members of the UP Diliman Committee: Joseph Liao, Aiza Palaya, Gian Louisse Roy, AC Nadora, Eric Lloyd Hilario, and Kathleen Estrella. The agenda was a result of a 2-year intensive research and collaboration of the office and the GAD Committees of the university. The “Filipin/as: Women in Philippine Society” module is also a collaboration between the UPDGO and faculty of the Department of Speech Communication and Theatre Arts which aims to help Senior High school teachers and educators in teaching about gender-issues and topics. Finally, the “SOGIESC Situation in UP Diliman” is a study on the current SOGIESC situation which was a result of a series of interviews with faculty, staff, and students within the university.

By launching these publications and other reading materials, the UP Diliman Gender Office hopes to raise awareness about gender issues and promote a more equitable and inclusive community. These publications are part of the office’s larger goal to create a more equal and gender-sensitive world.

Message us for copies!

 

MULAT: Book of Gender Abstracts

Inilunsad kasabay ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan 2022 ang Mulat: Book of Gender Abstracts na layuning maimapa ang kasalukuyang interes at dibersidad ng mga pag-aaral ukol sa kasarian.
Mayroong naitalang 117 na pag-aaral mula 2016-2021. Tinatanaw na maisama sa publikasyon ng UPDGO ang Mulat.

Para sa pisikal at elektronikong kopya ng MULAT: Book of Abstracts, padalhan lang kami ng mensahe sa updgo@up.edu.ph o sa aming Facebook page https://www.facebook.com/updgo.2003

Diliman Gender Review Bol. 3, 2020

Bilang pagsasagawa ng mandato nitong gender mainstreaming, inilalathala ang Diliman Gender Review na naglalaman ng mga pangkasariang pananaliksik, mapanlikhang sulatin, rebyu ng mga tesis, disertasyon, aklat, at produktong pangmidya. Layon nitong magtanghal at magpalaganap ng mga bagong kaalaman at mapalakas ang talastasang pangkasarian na maaaring gamitin sa gawaing pagtuturo, administrasyon at ekstensiyon. Umaambag ito sa layunin ng Unibersidad na maging mayabong ang gawaing pananaliksik at paglalathala sa usapin ng kasarian.

Inilunsad ang Diliman Gender Review Bol. 3, 2020 noong Disyembre 10, 2021 sa Facebook page ng UP Diliman Gender Office. Pasasalamat sa mga kontribyutor, Lupon ng Patnugutan sa pamumuno ng Punong Patnugot na si Dr. Nancy Kimuell-Gabriel at lahat ng mga naging kaisa sa pagbuo ng DGR Bol. 3, 2020.

Narito ang mga tampok na artikulo at manunulat ng bolyum:

  1. Imahen ng Kababaihan sa mga Aklat Paglalakbay sa Harap ng Imperyalismong Amerikano: Isang Feministang Pagsusuri ni Mary Dorothy L. Jose, Ph.D.
  2. Maginoo Kahit Pa Niloko? Pagbibigay-kahulugan ng mga Lalaki sa Pangangaliwa ng Kanilang Relasyon nina Princess Lovella Maturan, Mary Angelica Bonifacio at Rashia Andrea Lubuguin
  3. MAKUHA KA SA TINGIN: Ang desekswalisasyon ng bidang babae sa pagsasalin ng mga nobelang romansa ni Mar Anthony Simon Dela Cruz, Ph.D.
  4. Ang Boy Love Series Bilang Diskurso: Isang Komparatibong Analisis ng 2gether The Series ng Thailand at Hello Stranger ng Pilipinas ni Marvin Reyes, Ph.D.

Maaaring i-download ang Diliman Gender Review Bol. 3, 2020 sa link na ito: DGR Layout Bolyum 3_9Dec2021.