Stress and Anger Management for a Better Mental Health

Tagumpay na nailunsad ang pagsasanay sa Stress and Anger Management for a Better Mental Health para sa mga Volunteers of Barangay Council for the Protection of Children (BCPC) ng Brgy UP Campus. Ginanap ito sa University Hotel noong Oktubre 9, 2022 mula 8am – 5pm. Pangunahing tagapagsalita at nagbahagi ng kahusayan ay si Anna Myrishia Villanueva, Guidance Specialist ng UP Diliman Gender Office.

Natuto ang tatlumpung (30) volunteers ng mga konsepto tungkol sa (1) Stress and Anger, (2)Signs and Effects of Stress and Anger, at (3) Tools and Strategies kung paano pangasisiwaan ang stress. Naroon ding dumalo ang Brgy Capt na si Zenaida Lectura. Isang mahusay na inisyatiba ng mga barangay at komunidad ang pagbibigay suporta sa mga nagboboluntaryong magbigay tulong sa mga bulnerableng kasapi ng pamayanan gaya ng mga kabataan. Inaaasahan nating susunod na rin ang iba pang mga barangay sa UP Diliman tungo sa isang malaya at gender-responsive na komunidad.